Obchvat Velkého Beranova – Most přes údolí levostranného přítoku Henčovského potoka v km 0,787

Pohled na dokončený most Pohled na dokončený most

V květnu 2019 odstartovala v rámci nově budovaného obchvatu Velkého Beranova výstavba mostního objektu SO203 – Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0,787. Výstavba obchvatu Velký Beranov byla zajišťována Společností Velký Beranov ECS + COLAS, objednatelem byl kraj Vysočina. Zhotovitelem mostního objektu SO203 byla vybrána firma COLAS CZ, a. s., oblast Mosty a monolitické konstrukce. Náklady na realizaci mostního objektu byly zhruba 85 mil. Kč bez DPH. Realizace probíhala v období 06/2019 – 11/2020.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

 • Délka přemostění: 147,400 m
 • Délka mostu: 178,366 m
 • Délka nosné konstrukce: 150,600 m
 • Rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí: 32,0 + 46,0 + 42,0 + 29,0 m
 • Šikmost mostu: 90° (kolmý most)
 • Volná šířka mostu: 9,50 m
 • Šířka vozovky mezi obrubníky: 9,50 m
 • Šířka nosné konstrukce: 11,25 m
 • Šířka mezi zábradlími: 10,75 m
 • Šířka mostu: 11,85 m
 • Výška mostu nad terénem: 16,737 m
 • Výška nosné konstrukce: 2,00 m
 • Stavební výška mostu uprostřed rozpětí: 2,230 m

ZÁKLADNÍ POPIS MOSTU

Mostní objekt převádí komunikaci II/602 přes občasnou vodoteč, vodní tok a lesní cestu. Převáděná komunikace je směrově nerozdělená kategorie S9,5/70. Most celkové šířky 11,85 m je navržen jako dvoutrámová spojitá konstrukce o čtyřech polích s rozpětím jednotlivých polí 32,0 + 46,0 + 42,0 + 29,0 m a délkou přemostění 147,4 m. Nosná konstrukce výšky 2,0 m je z dodatečně předpjatého monolitického betonu.

Výstavba mostu byla rozdělena do dvou stavebních sezón, kdy v roce 2019 byla naplánována kompletní výstavba spodní stavby včetně přípravy pro založení podskružení nosné konstrukce. V roce 2020 jsme na předchozí rok navázali výstavbou nosné konstrukce a mostního svršku a příslušenství.

SPODNÍ STAVBA MOSTU

Práce na spodní stavbě mostu jsme započali v květnu 2019. Z důvodu kvalitních základových poměrů (mírně zvětralá pararula třídy R4) bylo navrženo plošné založení na základových pasech. Postup výstavby jednotlivých konstrukcí spodní stavby korespondoval s postupem zemních a výkopových prací, které probíhaly kontinuálně od OP1, a to zároveň se zhotovením provizorní staveništní panelové cesty. Krajní opěry jsou navrženy jako masivní železobetonové konstrukce s klasickým uspořádáním. Technicky náročnější byla realizace středových pilířů, u kterých jsme byli nuceni rozdělit výstavbu do dvou etap, a to z důvodu výšky pilířů až cca 14 m. Pro jejich realizaci jsme navrhli konstrukci pilířové formy, která byla při výstavbě druhé etapy pilíře podepřena ocelovými konzolami osazenými na předem zabetonované kotvy v již zhotovené části pilíře.

Postup prací komplikoval omezený přístup na staveniště, který byl možný pouze od OP1 po kontinuálně budované staveništní panelové komunikaci. Bylo nutné pečlivě plánovat každý návoz nového materiálu včetně jeho dočasného uskladnění a zároveň zajistit nepřetržitý průběh zemních prací a odvoz vytěženého materiálu. Náš tým si však se zvýšenými nároky na koordinaci prací poradil a spodní stavbu jsme dokončili v předstihu oproti plánovanému časovému harmonogramu prací.

NOSNÁ KONSTRUKCE MOSTU

Nosná konstrukce je navržena jako dvoutrámová spojitá konstrukce o čtyřech polích s rozpětím jednotlivých polí 32,0 + 46,0 + 42,0 + 29,0 m. Původní návrh postupu výstavby uvažoval s realizací nosné konstrukce mostu „po polích“ ve čtyřech etapách. Z důvodu časového urychlení výstavby jsme po odsouhlasení a statickém posouzení projektantem RDS provedli změnu oproti původnímu návrhu a nosnou konstrukci realizovali v jedné etapě, délka nosné konstrukce je 150,6 m. Práce na montáži pevné prostorové skruže o výšce až 13,0 m jsme odstartovali ihned na začátku stavební sezóny, z kraje března 2020. Při pracích na nosné konstrukci mostu jsme kladli důraz nejen na kvalitu provedených prací, ale z důvodu pohybu pracovníků ve výškách i na maximální bezpečnost prací. Po 2 měsících intenzivních přípravných, armovacích a tesařských prací a po odsouhlasení TDI a finální kontrole byla nosná konstrukce připravena na den „D“ – betonáž.

BETONÁŽ NOSNÉ KONSTRUKCE

Rozsahem betonářských prací šlo o vůbec největší stavbu, na které se oblast Mosty a monolitické konstrukce kdy podílela. Během jediného dne bylo uloženo bezmála 1 200 m3 betonové směsi. Rekordní betonáž si vyžádala i složitou logistiku, protože se práce musely provádět v jedné fázi. Nesmírně důležitá byla koordinace veškerých pracovních postupů. Na betonáži se podílelo okolo sedmdesáti osob, včetně devíti našich techniků, a za 22 hodin jsme měli hotovo. Po čtyřech dnech bylo, na základě vyhovující zkoušky pevnosti betonu v tlaku, aktivováno podélné předpětí, nosná konstrukce se stala samonosnou a započala demontáž prostorové skruže.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Na nosnou konstrukci navázala realizace mostního svršku a příslušenství. Následně bylo ověřeno požadované chování nosné konstrukce zdárně vykonanou statickou zatěžovací zkouškou a nic již nebránilo předání mostního objektu. Po necelých 18 měsících od začátku prací byl most 30. 10. 2020 uveden do provozu a zároveň s celým obchvatem Velkého Beranova otevřen pro veřejnost.

Poté probíhaly pouze drobné dokončovací práce na úpravách pod mostem. Tyto práce však žádným způsobem nenarušovaly provoz na mostě a byly dokončeny koncem listopadu 2020.

Vedle rekonstrukce Žďákovského mostu, mostů na dálnici D1 nebo rekonstrukce mostu Generála Pattona v Plzni se tento projekt stal dalším významným dílem v portfoliu COLAS CZ.

COLAS CZ, a. s.
www.colas.cz