SaM – silnice a mosty na Vašich cestách IX.

Houdkův most Houdkův most

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelové mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2. Skupina SAM realizovala v letech 2019 – 2020 několik mostních a silničních staveb. Představíme Vám dva mosty a lávku.

HOUDKŮV MOST

 • Objednatel: Jihočeský kraj
 • Projektant: HBP s. r. o. České Budějovice
 • Realizace: 2019
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., odštěpný závod České Budějovice

Most z roku 1913 překračuje řeku Malši, je veden v seznamu kulturních, technických památek. Železobetonový oblouk nese na ŽB táhlech zavěšenou mostovku.

Most v havarijním stavu byl podroben sanacím betonových konstrukcí se zvýšenou ochranou ocelové výztuže. Úpravou nivelety povrchu mostovky nadbetonováním bylo dosaženo lepšího odvodnění. Izolace byla provedena metodou stříkaného polymeru.

Železobetonové sloupky zábradlí byly obnoveny, osazeno vodorovné nerezové, dvoumadlové, trubkové zábradlí.

Po dokončení sanací byla konstrukce ošetřena ochranným sjednocujícím nátěrem. Svahové kužely byly obloženy kamennou dlažbou a koryto řeky rovnaninou z lomového kamene. Při rozšíření vozovky před a za mostem byla použita technologie kompletního kotvení svahu a zpevněním vozovky geomřížemi. Na závěr byl obloukový most prověřen zatěžkávací dynamickou zkouškou.

BÍTOUCHOVSKÁ LÁVKA

Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera).

 • Objednatel: Město Semily
 • Spoluúčast: EU – Evropský fond pro regionální rozvoj, integrovaný regionální operační program
 • Projektant: Novák & Partner, s. r. o.
 • Realizace: 2020
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., odštěpný závod Turnov

Původní lávka pro pěší a cyklisty byla snesena. Jedna opěra byla demolována, druhá částečně. Nové opěry jsou železobetonové, založené na mikropilotách délky 7,5 m.

Nosná konstrukce je tvořena svislicovým, ocelovým, parapetním, příhradovým nosníkem z masivních válcovaných profilů s mostovkou z dřevěných mostin, s volnou šířkou 2,0 m. Délka mostu dosahuje 39,14 m. Stávající kamenné opěry přebraly funkci opěrných zdí. Ložiska jsou elastomerová, dřevěné konstrukce jsou chráněny tlakovou izolací s fungicidní a insekticidní funkcí.

Zábradlí je dřevěné se svislou výplní se světlostí otvoru max. 120 mm, na předpolí ocelové silniční zábradlí výšky 1,30 m. Ocelový most vyrobilo středisko výroby a montáže ocelových konstrukcí společnosti SaM silnice a mosty a. s.

OPRAVA MOSTU PŘES ŘEKU MORAVSKÁ DYJE, VELKÝ PĚČÍN

 • Zadavatel: Město Dačice
 • Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
 • Realizace: 2020
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a. s., odštěpný závod Č. Budějovice

Nosnou konstrukci mostu délky 35,00 m (délka přemostění 21,65 m) tvoří 6 nosníků délky 24,00 m a výšky 1,00 m odpovídající typu I-62. Oprava mostu spočívala v provedení nového příslušenství mostu včetně izolace, sanaci spodní stavby a NK, prodloužení křídel a opravy zpevnění pod mostem. Stávající NK byla odkryta až na nosníky a vybourány koncové dobetonávky nosníků. Byl sanován povrch nosníků, provedeno doinjektování kabelových kanálků a nově zabetonovány koncové příčníky. Byla vybetonována horní spára mezi krajními nosníky na pravé straně mostu, spádový beton a položena izolace z asfaltových pásů na pečetící vrstvu.

Příčné uspořádání na mostě bylo změněno v návaznosti na chodník z betonové dlažby šířky 1,50 m, situovaný vpravo podél komunikace. Na mostě vlevo je zřízena ŽB římsa s odrazným pruhem šířky 0,50 m, levá strana vozovky na mostě je rozšířena na šířku 3,75 m, pravá je šířky 3,25 m. Na pravé straně je ŽB chodníková římsa se šířkou 1,50 m. Celková šířka mostu je 9,50 m.

Na obou římsách je zřízeno ocelové mostní zábradlí. Komunikace na mostě je z asfaltového betonu.

Součástí stavby byla rovněž oprava MK v délce 104,80 m vč. úpravy a doplnění dešťové kanalizace.

SaM silnice a mosty a. s.
www.skupinasam.cz

Související články