Stavba I/34 Nekrasín – Vodná jede v BIMu

Totální stanice určující polohu finišeru Totální stanice určující polohu finišeru

Využití BIM procesů na stavbách společnosti STRABAG se pomalu ale jistě stává běžnou rutinou. Jedním z našich pilotních BIM projektů je i rekonstrukce silnice I/34 Nekrasín – Vodná, kde máme za úkol především opravu nevyhovujícího stavu povrchu vozovky a sanaci povrchu mostu. Součástí projektu, který realizujeme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, je také oprava 14 propustků pod celou trasou v délce 7,645 km. Práce započaly v dubnu 2021 a jsou rozplánovány na 4 etapy. Dokončeny budou v listopadu letošního roku.

Základním předpokladem pro tento projekt je přesnost a podrobnost vstupních dat. Investor nám poskytl projektovou dokumentaci v otevřených formátech DWG, podle které byl přesně vytvořen teoretický model stavby neboli její tzv. digitální dvojče. Model byl následně na základě přesného zaměření a požadavku stavby na optimalizaci jízdních vlastností vozovky a objemu materiálu upraven.

Mapování povrchů probíhalo pomocí mobilního mapovacího systému Riegl VMX-2HA (laserové skenování). Tato metoda zaměřuje povrch vozovky a nejbližšího okolí s přesností na 1 – 2 cm ve směrodatné výškové odchylce. Takové přesnosti lze dosáhnout pouze s využitím kontrolních bodů na vozovce, které byly označeny a zaměřeny každých 100 m. Základním výstupem tohoto měření bylo mračno bodů. Pro nás je však nejdůležitější digitální model terénu, který je spojen s teoretickým modelem stavby. Veškeré podklady byly měřeny a zpracovány na základě pravidel Datového standardu: Předpis pro informační modelování staveb SFDI.

Teoretický model se mohl následně na základě nového zaměření a požadavků stavby na optimalizaci upravit. Úpravy se týkaly především výškového vedení trasy a korekce příčných sklonů v napojeních. Výsledný 3D model byl v první fázi použit pro strojní navádění, konkrétně pro frézy a finišery. K tvorbě modelu byly využity dva softwary – ProVi a Trimble Business Centrum.

V rámci 3D navádění jsou stroje vybaveny řídícím systémem od společnosti Trimble a jsou připojeny k online platformám WorksManager/WorksOS. Vzhledem k vysokým požadavkům na přesnost finálních asfaltových vrstev jsou stroje ovládané systém univerzálních totálních stanic. Metoda vyžaduje přestavování totálních stanic každých 150 m u frézy a 100 m u finišeru. Tato metoda navádění strojů patří k těm nejpřesnějším, ale z hlediska personálních kapacit, preciznosti a času zároveň k těm nejnáročnějším.

Data jsou z frézy a finišeru přenášena online do webových aplikací. Tyto aplikace umožňují správu 3D modelů, vzdálenou podporu a také shromažďování a interpretaci dat v reálném čase o vyfrézovaném/položeném materiálu. Mapují například to, kolik materiálu se odvezlo či použilo v daný den, týden či měsíc a kolik materiálu ještě zbývá. Všechny tyto údaje jsou lokalizované a je možné je zobrazit na mapě nebo formou grafů. Informace se následně využívají jako podklady k fakturaci či analýze prostavěnosti stavby nebo výkonu stroje.

Nedílnou součástí každého správného projektu s využitím BIM procesů je sjednocená správa dokumentace. Na projektu I/34 Nekrasín – Vodná se využívá platforma Trimble Connect se zálohováním na cloud Sharepointu od Microsoftu. Největší výhodou této platformy je okamžitý přístup ke všem dokumentům, a to nejen z počítače, ale také mobilu či tabletu. Mezi staveništěm a přípravou stavby tak probíhá velmi efektivní a digitální tok informací. Na tuto platformu mají přístup nejen zaměstnanci společnosti STRABAG, ale také externí dodavatelé. Díky tomu zde může probíhat i oficiální komunikace týkající se dokumentace a zároveň je vždy zaručena její nejaktuálnější verze, protože oprava všech dokumentů probíhá také online na platformě. Práce s 3D modelem včetně jeho atributů přímo v terénu je pro nás velice důležitá, stejně jako možnost pracovat s modelem a mračny bodů dohromady.

Další částí využití BIM procesů je práce s digitálním dvojčetem stavby. Optimalizovanému teoretickému modelu stavby a jeho jednotlivým částem se přiřadí specifické atributy kompatibilní s českým národním datovým standardem, jako jsou například odkazy soupisu prací, čas, specifika materiálu a další. Informace se tak přes Trimble Connect přenesou ke všem účastníkům stavby. Takto koordinovaný model se dále používá především v kalkulačním programu iTwo, kde s ním aktivně pracují přípraváři staveb. Model vypovídá nejen o správné koordinaci přípravy stavby v čase, ale také o vyhodnocení prostavěnosti a využití nákladů.

Mezi výhody využití procesu BIM při výstavbě patří úspora času a nákladů, ale hlavně vyšší kvalita a přesnost výsledného díla. Proto je důležité, aby se tyto procesy zaváděly v budoucnu na každé stavbě a staly se její běžnou součástí, jako je tomu například u finišeru při pokládce.

Nikola Kačerová
BIM koordinátorka
STRABAG a.s.