V Plzni se rozjela stavba dvacetiletí

Dvě třetiny estakády jsou realizovány technologií přesuvné skruže (foto: Jiří Zahradník – GardenCinema.cz) Dvě třetiny estakády jsou realizovány technologií přesuvné skruže (foto: Jiří Zahradník – GardenCinema.cz)

Dlouho očekávaná dostavba západního okruhu Statutárního města Plzeň je v plném proudu. Sdružení firem BERGER BOHEMIA a Metrostav pracují na 1,2 km dlouhé estakádě a celkem postaví 3,5 km nové silnice, která spojí ulici Křimická s Karlovarskou třídou. Nový obchvat by měl sloužit od roku 2023 a jeho součástí je i výstavba čtyř mostů, tří biokoridorů a tří křižovatek.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Investor: Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň
  • Zhotovitel: „Společnost Křimická-Karlovarská“ se členy BERGER BOHEMIA a. s. a Metrostav a. s.
  • Doba výstavby: 34 měsíců
  • Zahájení výstavby: 17. 4. 2020
  • Termín dokončení: 17. 2. 2023

Nový okruh má ulevit přetížené dopravě v centru města a navazuje na tzv. nultou etapu výstavby, která spojila Domažlickou ulici s Vejprnickou. Po dostavbě bude mít okruh lehce přes šest kilometrů a usnadní především spojení na sever i propojení na dálnici D5.

Celou stavbu má na starosti „Společnost Křimická-Karlovarská,“ která sdružuje firmy BERGER BOHEMIA a Metrostav. Většina prací ve sdružení se provádí vlastními kapacitami. Jde především o mostní objekty včetně 1,2 km dlouhé estakády, odvodnění komunikací a samotnou stavbu komunikace. Ostatní práce, kam patří přeložky inženýrských sítí pro nás jako sdružení provádějí osvědčení a investory schválení subdodavatelé. Investory stavby jsou Plzeňský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic plzeňského kraje a Statutární město Plzeň zastoupené odborem investic magistrátu města Plzně. Investoři mají pro stavbu najatý široký tým TDS.

POSTUP VÝSTAVBY

Po zahájení stavby byly jako první provedeny přípravné práce, především jsme vykáceli porosty a zdemolovali objekty. Veškerá vegetace, stromy a dřevní hmota včetně pařezů pak byla odvezena a zlikvidována. Následně se provedly nezbytně nutné přeložky a odstranění stávajících inženýrských sítí. Následně byla dokončena provizorní komunikace SO 1125 včetně mostního provizoria přes řeku Mži. Dvě třetiny estakády jsou realizovány technologií přesuvné skruže. Poslední část estakády překonávající řeku Mži je realizována technologií letmé betonáže. Komunikace SO 1125 je plně využita na obsluhu a budování stavebního objektu estakády a je rovněž úplně blokována oběma mostními skružemi, které nelze fyzicky po staveništní komunikaci objet. Z toho důvodu jsou zároveň pro přepravu materiálu využívány i silnice I/20, I/27, ul. Na Chmelnicích, II/605, III/18050 a III/18053.

Dále jsme na estakádě zřídili mikrosíť a proběhlo založení pilířů použitím vrtání velkoprůměrových pilot. Výstavba estakády pak proudovitě pokračuje přes spodní stavbu, nosnou konstrukci, až po konečné vybavení. To vše by mělo být hotové v druhé polovině roku 2022.

V souvislosti s přemostěním Radčic SO1202C proběhla v předstihu přeložka silnice III/18050 SO 1109, která je v současné době provozována v režimu předčasného užívání. Po dokončení přeložky byly zahájeny práce na opěrné zdi SO 1260 v souběhu se založením mostu SO 1202C.

V současné době jsou prováděny práce na hlavních terénních úpravách spolu s přeložkami, které se nachází v úsecích budoucích zářezů a násypů (např. SO 1302 Přeložka vodovodu DN 100 v km 4,470 – 4,820, SO 1450.1 Přeložení vedení UPC ČR, a.s., 1450.2 Přeložka trasy HDPE SIT města Plzně, přeložky plynu SO 1501 – SO 1505).

Na dokončení HTÚ navazují práce na biokoridorech SO 1220, SO 1221 a mostech na polních cestách SO 1222 – SO 1224. Současně se zahájí práce na odvodňovacích trasách SO1310 – SO 1316.

NA ŘADĚ JSOU KŘIŽOVATKY

Na jaře 2021 se začíná také s výstavbou okružní křižovatky SO 1105 v km 5,8. Výstavba této šestiramenné okružní křižovatky je rozdělena na šest základních etap.

Nyní probíhá tzv. první etapa, ve které bude vybudována polovina kolektoru pod silnicí I/20 a probíhají práce na druhém kolektoru v rámci SO 1303. Doprava je vedena po zúžené části sil. I/20 při zachování obousměrného provozu s šířkou pruhů min 2 × 3,25 m.

Ve druhé etapě bude na stávající sil. I/20 převeden provoz a provede se druhá polovina kolektoru. Doprava bude vedena jednosměrné po provizorním rozšíření vozovky z předchozí etapy. Směr z Plzně bude veden po objízdné trase ulicemi Krašovská a Úněšovská.

Další etapy budou následovat ve smyslu DIO ze zadávací dokumentace s tím, že budou jednotlivé etapy optimalizovány na probíhající práce. Po dokončení přeložek sítí a odvodnění v trase komunikací se začnou provádět práce na skladbách komunikací – úpravy pláně, násypy a živice, které budou probíhat postupně do konce roku 2022 spolu s konečným osazováním protihlukových stěny (SO 1251 – 1255), dokončením veřejného osvětlení a dopravním značením do konce stavby 3/2023.

Taktéž po dokončení mostů a biokoridorů budou provedeny zpětné zásypy, na které navazují vegetační úpravy a montáže oplocení. Při dokončování stavebních objektů budou prováděny rekultivace dočasných záborů a také rekultivace opuštěných úseků stávajících komunikací.

GEOLOGIE A LOGISTIKA

Zábor stavby je minimalizován s ohledem na pozemky místních zemědělců, přes které stavba prochází. Logistika výstavby a zásobování, vzhledem k většímu množství realizačních týmů, je koordinována s ostatními členy výstavby na pravidelných týdenních dispečincích a případně denní aktualizací. Projektové předpoklady se víceméně potvrdily s výjimkou zastižené odlišné geologie na některých lokálních částech stavby.

Stavba je nejen technologicky náročná, ale rovněž zasahuje do života Plzeňanů, kteří ale dle našich zkušeností pozitivně vnímají potřebu vybudování takto rozsáhlé a potřebné infrastrukturní stavby jako je právě Městský okruh. Samozřejmě vnímáme i to, že se stavba dotýká přímo sousedících městských částí a obcí. Snažíme se jako realizační tým stavby se starosty a zástupci městských částí pravidelně komunikovat a neustále snižovat veškeré negativní vlivy, které z výstavby takto rozsáhlého projektu vyplývají.

Matěj Brož
BERGER BOHEMIA a. s.

Ing. Petr Koukolík
Ing. Miroslav Záhoř
Metrostav a. s.