Rekonstrukce mostu přes Labe v km 6,330 v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice

Zatěžovací zkouška mostního provizoria Zatěžovací zkouška mostního provizoria

Náplní stavby je rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu trati, která plní významnou roli v pražské příměstské dopravě. Současně dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ:

  • Název: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)
  • Objednatel: Správa železnic (SŽ)
  • Zhotovitel: Sdružení „Lysá“: EUROVIA CS, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha
  • Zhotovitel objektu: EUROVIA CS, závod Mosty a Konstrukce
  • Předpokládaná doba realizace celé stavby: 05/2019 (podpis smlouvy) – 06/2022

Klíčovým objektem stavby je rekonstrukce mostu přes Labe v km 6,330, který nevyhovuje současným potřebám železniční dopravy jak s ohledem na jeho technický stav a únosnost, tak kvůli svému šířkovému uspořádání, kdy na stávajícím mostě není prostor pro drážní stezky. Po přestavbě bude most všechny tyto parametry splňovat. Bude taktéž zajišťovat podjezdnou výšku po Labi minimálně 5,25 metru (dosud to bylo 4,7 metru) a stavebně bude připraven na případnou úpravu spodní stavby na podjezdnou výšku sedm metrů. Také bude připraven v budoucnu pro napojení samostatné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty, která je zde plánována.

POPIS STAVBY MOSTU V PŘES LABE (V KM 6,330)

Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění stávajících ocelových konstrukcí, demolici převážné části spodní stavby a následně v provedení sanace podzákladí tryskovou injektáží, zesílení založení mostu mikropilotami a velkoprůměrovými pilotami, vybudování nové spodní stavby ze železobetonu a montáži nové ocelové nosné konstrukce s průběžným kolejovým ložem, společné pro obě koleje.

VÝSTAVBA MOSTNÍHO OBJEKTU

Postup prací je primárně rozdělen do dvou etap. První etapa proběhla v r. 2020 realizací mostního provizoria pro zajištění provozu na dopravní cestě SŽ, v r. 2021, probíhá druhá etapa, sestávající ze samotné demolice původního mostu, výstavby a zprovoznění nového mostního objektu.

Mostní provizorium je tvořeno jednou z dosavadních ocelových konstrukcí, takže provizorní opěry a podpěry ctí rozpětí jednotlivých polí a byly vybudovány v zákrytu se stávající spodní stavbou. V první řadě bylo třeba vybudovat nové železobetonové základy dočasných pilířů a dočasné železobetonové opěry. Založení celé spodní stavby je provedeno na velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm, délky 5-10 metrů. Pilíř P2 byl zrealizován v jednoduché štětové jímce. Pilíř P3, jelikož se nachází uprostřed toku řeky Labe je chráněn dvojitou štětovou jímkou s těsněním zeminou.

Provizorní opěry byly, z důvodu násypu dočasného drážního tělesa za nimi, vystavěny jako monolitické betonové. Pro provizorní pilíře byla použitá dočasná podpěrná konstrukce PIŽMO. Po vybudování provizorní spodní stavby byla na ni pomocí příčného přesunu, po jednotlivých polích, přemístěna jedna ze stávajících ocelových konstrukcí – konkrétně z koleje č. 2. Posun konstrukce byl cca 8 metrů v příčném směru.

Práce na provizorní spodní stavbě byly zahájeny na jaře 2020, příčný přesun byl proveden v měsíci listopadu 2020. V polovině prosince 2020 bylo mstní provizorium po zatěžovací zkoušce uvedeno do provozu. Traťová rychlost je zde omezena na 30 km/hod. Po mostním provizoriu bude zajištěn vlakový provoz po celou dobu výstavby hlavního mostu – do druhé poloviny září roku 2021.

Od začátku roku 2021 je vyloučena kolej č. 1 a koncem ledna byla druhá stávající ocelová mostní konstrukce odstraněna. U krátkých polí v inundačním území byla rozpálena přímo v ose uložení, dlouhá pole přes Labe byla za pomocí soulodí z pontonů a konstrukce z PIŽMA vyzdvižena z uložení, odplavena ke břehu vedle mostu a podélně vysunuta na břeh na předem připravené provizorní bárky, taktéž z PIŽMA. Zde proběhlo jejich rozpálení a odvoz.

Následně byly částečně odbourány opěry a kompletně zdemolovány pilíře. Práce na pilířích P2 a P3 probíhají opět ve štětových jímkách, obdobně jako u provizorních pilířů. V současné chvíli probíhají práce na spodní stavbě. Celá stávající spodní stavba je sanována metodou podchycení základů mikropilotami a technologií tryskové injektáže. Dále bylo provedeno u pilířů nové hlubinné založení velkoprůměrovými pilotami průměru 900 mm. Poté budou zrealizovány nové základy a dříky pilířů a provedena dobetonávka úložného prahu opěr.

Nová nosná ocelová konstrukce, společná pro obě koleje, se nyní sestavuje na montážní plošině za opěrou O1. Jedná se o část NK2 – dlouhá pole přes Labe. Po dokončení nové spodní stavby bude podélně vysunuta do své geometrické polohy a na montážní plošině se zahájí montáž NK1 – kratších polí přes inundační území. Po jejím dokončení bude taktéž podélně vysunuta na místo uložení. Poté se dokončí opěry, osadí mostní závěry a provede stříkaná izolace mostovky. Následně se zrealizuje kolejové lože, osadí koleje a provede montáž trakčního vedení. I na nové konstrukci je plánována zatěžovací zkouška – statická i dynamická. Po jejím úspěšném výsledku bude možné spustit provoz. Předpokládané datum uvedení koleje č. 1 do provozu na novém mostě je v září 2021.

Po zahájení provozu koleje č. 1 na nové mostní konstrukci bude vyloučen provoz koleje č. 2 na mostním provizoriu. Konstrukce provizoria bude demontována; nosná konstrukce se odstraní stejným způsobem jako v koleji č. 1, dočasný násyp za provizorními opěrami bude odstraněn a betonové opěry se vybourají. Provizorní pilíře z PIŽMA se zdemontují, nicméně betonové základy provizorního mostu zůstanou zachovány pro případné zvedání nového mostu a úpravu spodní stavby na plavební výšku 7,0 metru. Předpoklad zprovoznění koleje č. 2 v definitivní poloze přes nově vybudovaný most je konec roku 2021.

EUROVIA CS, a.s.