Rekonstrukce železniční stanice Poříčany na trati Velim – Poříčany

Pokladač Robel PA 1-20 ES při realizaci kolejového roštu 2. staniční koleje Pokladač Robel PA 1-20 ES při realizaci kolejového roštu 2. staniční koleje

Od poloviny loňského roku pracují společnosti SWIETELSKY Rail CZ a Subterra na 16kilometrovém úseku I. tranzitního železničního koridoru mezi Kolínem a Prahou. Stavba na frekventované trati je prvním tuzemským projektem spolufinancovaným z evropského programu CEF Blending Call. Subterra působí ve stanici Poříčany a s nasazením vlastní mechanizace realizuje železniční spodek a svršek, protihlukové stěny a související stavební objekty.

Program CEF Blending Call, kombinující prostředky z unijního Nástroje pro propojení Evropy a úvěru od Evropské investiční banky, je zaměřen především na dříve modernizované úseky koridorů. Stavba na I. koridoru zahrnuje úseky Velim– Pečky, Pečky – Poříčany, stanice Poříčany a Velim a rovněž zastávky Cerhenice a Tatce. Realizace projektu byla zahájena v červnu 2020, oficiální ukončení je plánováno na počátek roku 2023.

REKONSTRUKCE KOLEJÍ I TECHNOLOGIÍ

V Poříčanech končí tříkolejný úsek z Prahy-Libně, do Velimi a dále směrem na Kolín pokračuje pouze dvoukolejná trať. Poslední úpravy kolejí v daném úseku byly provedeny v letech 1997 – 1999. Po více než dvaceti letech již železniční svršek, a v některých úsecích rovněž železniční spodek, vyžaduje obnovu.

Součástí projektu je přestavba čtyř a zrušení jednoho přejezdu, rekonstrukce nástupišť na zastávkách Cerhenice a Tatce a také prodloužení nástupiště v Poříčanech pro budoucí využití příměstskými vlaky. Rekonstrukcí procházejí i některé mosty a další objekty. Součástí je také modernizace trakčního vedení a traťového zabezpečovacího zařízení mezi Poříčany a Českým Brodem, automatický blok vyžaduje i úpravu softwaru. V Cerhenicích a Tatcích vznikají dvě odbočky, které zvyšují variabilitu řízení provozu v silně vytíženém úseku. Projekt zahrnuje rovněž zlepšení protihlukových opatření. Obě zastávky dále dostávají nový informační systém a mobiliář.

POSTUP VE STANICI POŘÍČANY

Stanice Poříčany má již od roku 2018 bezbariérová nástupiště a prodloužený podchod, nynější rekonstrukce zahrnuje především kolejiště včetně 33 výhybek a odvodnění a rovněž staniční zabezpečovací zařízení i další drážní technologie.

Přípravné práce Subterra zahájila v červnu 2020, v září pokračovala rekonstrukcí sudé kolejové skupiny, tedy kolejemi 4, 6, 8, a 2 na českobrodském zhlaví včetně navazujících výhybek na obou zhlavích.

Po zimní technologické přestávce následoval v únoru 2021 další stavební postup, pečecké zhlaví koleje 2 a kolej 0. Jedná se o koleje, které nemají přístup z boku, proto musely být zřízeny chráněné staveništní přejezdy. Stroje pracovaly dle drážního provozu, u každého přejezdu byl proškolený zaměstnanec ve spojení s pracovníkem Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Nároky na bezpečnost práce byly mimořádné, kolej 0 se nacházela mezi provozovanými kolejemi. Tato etapa skončila závěrem dubna.

Tato etapa skončila závěrem dubna. Následovaly práce na liché kolejové skupině, tedy kolejích 1, 3 a 5 včetně výhybek, plánované do června. Další tři etapy se týkají pečeckého zhlaví. Výhybky 5 a 6 jsou kolejovou spojkou tvořenou štíhlými výhybkami tvaru 1 : 26,5, které jsou vloženy s ohledem na vyšší rychlost do odbočné větve výhybky. Doba na realizaci tohoto postupu je omezena na 16 dní.

Součástí stavby je rovněž odvodnění kolejiště, potrubí trativodního systému budou nahrazena a doplněna.

STABILIZACE PODLOŽÍ

TABILIZACE PODLOŽÍ Projekt si vyžádal řadu úprav, především na železničním spodku. Původně navržená sanace vrstev nevyhověla při zatěžkávacích zkouškách, proto byla na kolejích č. 4 a 6 provedena vápenocementová stabilizace.

Další změny souvisely s českobrodským zhlavím. Kvůli kabelovým trasám nebyla možná stabilizace frézou, takže neúnosné podloží bylo nahrazeno vrstvou kameniva stmeleného cementem. Toto řešení znamenalo vytěžení a nahrazení přibližně 5 000 metrů krychlových materiálu a náročnou koordinaci techniky, jíž na stavbě se potkávalo až sedmdesát kusů.

Subterra při rekonstrukci stanice Poříčany nasazuje vlastní železniční mechanizaci. Jedná se o dvoucestné bagry Liebherr 922, portálové pokladače pražců Robel PA 1-20 ES, a předloni pořízené stroje Plasser & Theurer – pluh pro úpravu kolejového lože USP 2000-C2 a automatickou strojní podbíječku Unimat 09-4x4/4S Dynamic. Práce v Poříčanech dokončí Subterra na konci roku 2022.

Milan Badura
Subterra a.s