Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

publikováno:
Demontáž původní tramvajové tratě  na Evropské ulici. Demontáž původní tramvajové tratě na Evropské ulici.

Výstavba nové tramvajové tratě od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka po novou smyčku Dědinská v délce přibližně 2,3 km představuje největší novostavbu pražské tramvajové tratě za posledních 20 let, tedy od zprovoznění tramvajové tratě Hlubočepy – Sídliště Barrandov v roce 2003.

Svým zásadním dopadem do území představuje komplex stavebních činností, do kterého přísluší nejen vlastní výstavba tramvajové tratě, ale i celá řada navazujících stavebních prací, jako jsou třeba nové pozemní komunikace nebo přeložky inženýrských sítí či vybudování nových přípojek.

Stavební práce realizovala firma S u b t e r r a a.s., a to hned v zastoupení několika jejích divizí – jmenovitě Divize 03 Dopravní stavby, Divize 01 Podzemní stavby a Divize 04 Technická zařízení budov.

Nejnáročnější bylo vypořádat se s etapizací stavebních prací. Na jednu stranu bylo nutno umožnit, byť s dílčím omezením, provoz po přilehlých pozemních komunikacích, na druhou stranu bylo nezbytné hlídat technologickou linku, která vedla napříč celou stavbou bez ohledu na aktuální dopravní omezení (např. ke zprovoznění nové měnírny na obratišti Dědinská bylo nutno nejen dokončit příslušný technologický objekt, ale i kabelové propojení s vozovnou ve Vokovicích vzdálené skoro 3 km a celou řadu dalších přípojek, kdy např. klíčová energetická přípojka měla délku přibližně 1,5 km).

Pojďme se na stavbu podívat po jednotlivých úsecích.

Ulice Evropská

Začátek úseku je v km 4,931 stávající tramvajové tratě (staničení je vztaženo ke koleji č. 1, tedy při jízdě ve směru z centra vpravo), kde se stavba napojuje na dříve rekonstruovaný úsek v místě křižovatky s ulicí Za Vokovickou vozovnou. Až do km 5,192 se v zásadě jedná o rekonstrukci stávající tramvajové tratě. Kolej je položena na betonových pražcích B03, jen kolejové rozvětvení do obratiště Divoká Šárka je uloženo na dřevěných pražcích. Část úseku je provedena s otevřeným kolejovým svrškem (kolejnice 49E1), v přejezdech je proveden kryt z modifikovaného litého asfaltu (kolejnice NT1). V obratišti byla zrušena vnější kolej, vnitřní kolej byla ponechána pro potřeby linek zajišťujících noční provoz nebo pro případné výluky či mimořádné události.

 Realizace W-tramu na Evropské ulici.Vlastní novostavba tramvajové tratě začíná až za koncem kolejového rozvětvení do původního obratiště, tedy v km 5,192. Do uličního prostoru se nově umísťuje dvoukolejná tramvajová trať včetně nové zastávky Divoká Šárka, což podstatným způsobem mění dispozici uličního prostoru.

Z hlediska konstrukce tramvajové tratě je od km 5,200 do km 5,490 zvoleno řešení s užitím klasického W-tramu a krytem z modifikovaného litého asfaltu. Výjimku tvoří nová zastávka Divoká Šárka, kde jsou v celé její délce 67,5 m uloženy prefabrikované zastávkové panely a kolejnice NT1 je zalita v kolejnicovém žlabu panelu speciální zálivkou. Důvodem tohoto řešení je plánované využití jak pro tramvajovou, tak pro autobusovou dopravu.

Přestavěny byly dvě stávající světelné signalizace Evropská – smyčka Divoká Šárka a Evropská–Libocká. Světelná signalizace Evropská–Vlastina byla provedena jako zcela nová, jelikož vyústění ulice Vlastina do Evropské ulice se zásadním způsobem změnilo.

Ulice Vlastina

První úsek ulice Vlastina od odbočení koleje z Evropské až po křižovatku s ulicí U Silnice je veden v hustě zastavěném území, kromě bytových domů se zde nachází i základní škola. Dispozice prostoru neumožňovala oddělené vedení tramvajové dopravy, proto je úsek stavebně uzpůsobený pro kombinovaný provoz tramvajové a silniční dopravy. Osová vzdálenost kolejí činí 3,5 m, z čehož vyplývá základní šířka sdruženého tramvajového a automobilového prostoru 7,0 m. Ve směru z centra jsou pak vybudovány tři parkovací zálivy šířky 2,0 m a 2,25 m.

Železobetonová vana s dvojitým antivibračním opatřením ve Vlastině uliciS cílem minimalizovat nežádoucí vliv hluku a vibrací na okolí je v tomto úseku zvoleno unikátní technické řešení. Konstrukce W-tramu je zde provedena na železobetonové vaně s dvojitým antivibračním opatřením. Na sanované a odvodněné zemní pláni je provedena konstrukční vrstva ze štěrkodrtě. Na té je osazena železobetonová vana z betonu C30/37 s tloušťkou stěny 250 mm. První vrstva antivibrační rohože je uložena pod vanou po celém jejím vnějším obvodu, druhou vrstvou antivibrační rohože je vana vyložena po jejím vnitřním obvodu. Obě vrstvy antivibrační rohože jsou uloženy jak horizontálně, tak i vertikálně až do úrovně 80 mm pod finální povrch z modifikovaného litého asfaltu. Železobetonová vana je provedena po sekcích max. délky 2,5 m. Celková výška konstrukce od zemní pláně činí více než 1,2 m.

V blízkosti základní školy je umístěna nová zastávka Vlastina délky 35 m.

Nová kolej ve Vlastině ulici s částečně dokončeným krytem z modifikovaného litého asfaltu.Druhý úsek ulice Vlastina začíná za křižovatkou s ulicí U Silnice, kde se uliční prostor nově rozšiřuje díky záboru části areálu bývalé tiskárny Naše Vojsko a navazujícího areálu armády ČR a vede až po zaústění Vlastiny ulice do ulice Drnovská. Základní uspořádání uličního prostoru tvoří: jízdní pruh z centra, kolej z centra, středový zelený dělicí pás, kolej do centra, jízdní pruh do centra a z obou stran chodník pro pěší. Dle prostorových možností jsou provedeny parkovací zálivy.

Obecně je v druhém úseku kolej provedena na betonových pražcích B03. Část krytu je z travního koberce s nově vybudovanou automatickou závlahou, část krytu je z důvodu možného pojezdu vozidly IZS provedena ze žulové dlažby, kryt přejezdů je z modifikovaného litého asfaltu a nové zastávky Sídliště Na Dědině a Ciolkovského jsou stejně jako zastávka Divoká Šárka provedeny z prefabrikovaných zastávkových panelů. Antivibrační rohož je provedena v jedné vrstvě.

Zajímavostí je provedení obrusné vrstvy obou jízdních pruhů z nízkohlukové živice (mastixový koberec se sníženou hlučností SMA 8 NH tl. 35 mm).

Ulice Drnovská

Poté, co překoná kolej Drnovskou ulici, pokračuje s ní rovnoběžně po novém zemním tělese až k nové tramvajové smyčce Dědinská. Kolej je v přímém úseku položena na betonových pražcích B03 s otevřeným kolejovým ložem bez užití antivibračních rohoží. Obratiště je s ohledem na malý poloměr (až R = 20 m) na dřevěných pražcích. Povrch obratiště je v části proveden jako mlat a v části, kde se předpokládá příležitostný pojezd nekolejovou technikou, ze žulové dlažby.

U tramvajové smyčky je umístěna zastávka Dědinská.

V prostoru obratiště je umístěna nová měnírna, která obsluhuje tři nově vzniklé napájecí úseky trakčního vedení. V blízké budoucnosti bude též sloužit pro nově elektrifikovanou trolejbusovou linku 119 na pražské letiště, jejíž výstavba již byla započata, a ve vzdálenější budoucnosti pak i pro obsluhu prodloužené tramvajové tratě na terminál 3 Letiště Václava Havla.

Výstavbě vlastního obratiště předcházela přeložka různých inženýrských sítí. Za rozhodující a i v celopražských podmínkách za ojedinělou lze označit přeložku vodovodního přivaděče DN 1200. Tyto práce realizovala Divize 4 Technická zařízení budov.

Závěrem

Nová tramvajová trať je celkově dlouhá přibližně 2,3 km. Vybudovány byly nové zastávky Divoká Šárka (délka 67,5 m), Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědinská (všechny délky 35,0 m). Byla provedena kompletní rekonstrukce ulice Vlastina a přidružených úseků ulic Evropská a Drnovská. Souhrnná délka vodovodních a kanalizačních přípojek činí více než 3,5 km, souhrnná délka plynovodních přeložek činí více než 800 m a souhrnná délka nových kabelových vedení činí řádově desítky kilometrů. Součástí projektu je výsadba 176 nových stromů a téměř 10 000 kusů nových keřů.

Stavba tak připojuje rozsáhlé území na městskou tramvajovou síť a současně připravuje kvalitní podmínky pro další rozvoj lokality.

Autor: Ing. Petr Novák,
hlavní stavbyvedoucí, S u b t e r r a a.s.