„Mobilní mapování zrychluje i zpřesňuje přípravu projektování či oprav komunikací,“

Zbyněk Kugler Zbyněk Kugler

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Zbyněk Kugler, výkonný ředitel společnosti GRID, a. s. „Snažíme se nabídnout vždy takovou metodu nebo mix geodetických metod, které jsou s ohledem na potřebu zákazníka nejlepší a nejvýhodnější. Mobilní mapování se vyplatí zejména proto, že z jednoho nájezdu získám prakticky 100 % informací viditelné situace a není nutné se vracet do terénu v případě dodatečných požadavků na vyhodnocení. A za den je možné nasbírat data až z 250 km trasy.“

Co je geodézie, většina odborníků ví, ale můžete představit pojem mobilní mapování?
Mobilní mapování spadá pod specifickou podskupinu geodetických činností obecně nazývaných hromadný sběr dat. Jedná se o rychlou metodu, kterou se popisuje zemský povrch pomocí mračen bodů a sférických fotografií za jízdy (většinou z automobilu). Výhodou je velká rychlost sběru a zároveň veliká míra popisné informace, kterou tímto nájezdem získáme.

Znamená mobilní mapování konec klasické geodézie nebo jde spíše o rozšíření záběru celého oboru?
Rozhodně nejde o konec klasické geodezie. Nicméně celospolečenská situace a tlak na detail, kvalitu, rychlost a zároveň nedostatek odborníků a vzestup moderních technologií s sebou nese doplnění zaběhlých postupů o neotřelá a funkční řešení, které je založeno na vhodném mixu použití různých geodetických metod za účelem zefektivnění, urychlení a zpřesnění prací a jejích výstupů.

Jaký rozdíl uvidí zákazník, když dostane výstup z mobilního mapování?
Základní rozdíl je v primárních výstupech, tedy bodových mračnech popisujících kompletní viditelnou situaci včetně fotografií. Zpracované výstupy ve formě vektorových vyhodnocení odlišné od jiných metod nejsou, snad jen s výjimkou možného detailu vektorizace.

Mění se i práce s nasbíranými daty a jejich využitelnost?
Jak postupuje vývoj softwarů pro vyhodnocení primárních dat, tak se mění i práce s nimi. V poslední době se to týká zejména polo/automatického vyhodnocení dílčích výstupů. Tedy, na operátorovi poté zůstává práce, která vyžaduje kreativitu, ale základní vyhodnocení může obstarat stroj.

Jak je práce s daty náročná pro správce komunikací či sítí? Budou se zvyšovat nároky na jejich kvalifikaci?
Nemyslím, obecně veškeré zpracování a využití výstupů vede k použitelným a jednoduchým řešením. Jistou výjimkou je směřování k publikaci a užití 3D dat, kde bude zapotřebí jistá zkušenost pro jejich použití.

Umožňuje mobilní mapování kvalitnější plánování výstavby či oprav? A můžete to představit na konkrétním projektu?
Mobilní mapování dokáže ve velmi krátkém čase popsat povrch ve velkém detailu a v případě výstavby se takový detail hodí pro specifikaci kvality díla, či pro přesné plánování a projektování. Kupříkladu vytvoření podkladu pro navádění frézy asfaltu při opravě krytu vozovky je s použitím mobilního mapování a bodového mračna velmi užitečné.

Jaké jsou vstupní náklady pro investory a jak se je snažíte přesvědčit, že se mobilní mapování vyplatí?
Snažíme se nabídnout vždy takovou metodu nebo mix geodetických metod, které jsou s ohledem na potřebu zákazníka nejlepší a nejvýhodnější. Mobilní mapování se vyplatí zejména proto, že z jednoho nájezdu získám prakticky 100 % informací viditelné situace a není nutné se vracet do terénu v případě dodatečných požadavků na vyhodnocení.

Jak je to s rychlostí mobilního mapování?
Obecně je rychlost závislá na požadovaných parametrech výstupu. Za den lze najet a nasbírat data z trasy 50 – 250 km.

Můžete vypíchnout zajímavé reference z poslední doby?
Asi nejzajímavější je kompletní snímkování Prahy pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Jak jste daleko?
Mapování Prahy je dokončeno a vznikla tak ojedinělá datová sada, která bude mít pro Prahu a všechny její organizační složky velkou řadu uplatnění.

Jaké technické vybavení používáte, jak se obor v tomhle směru vyvíjí a je teď geodézie díky novým technologiím technicky náročnější, nebo spíše usnadňují práci?
My používáme technologii Leica, která je špičkou v oboru. Přístrojové vybavení jednak zkvalitňuje výsledky a mělo by ulehčovat práci, je pravda, že s rychlým vývojem je i tlak na potřebu učit se nové věci, ale v zásadě je v dnešní době měření snadnější, než tomu bývalo. S tím souvisí zejména chybovost, automatizací dílčích procesů odpadá možnost tvorby chyb, a to má velký vliv na rychlost a přesnost výsledků a výstupů.

Děláte i pro jiné než dopravní a municipální investory? Je mapování využitelné i pro průmysl nebo energetiku?
Data a výstupy z nich dodáváme velkým dopravním institucím (ŘSD, SŽ, krajské správy údržby silnic atd.). Pro průmysl a energetiku mají hromadné sběry dat obrovskou přidanou hodnotu, zejména v míře detailu, kdy pro provozy s velkou kumulací produktovodů není jednoduché vytvořit kvalitní a funkční model klasickými metodami.