Prorážka tunelu Prešov na slovenské dálnici D1

Dokončené definitivní ostění tunelu Prešov Dokončené definitivní ostění tunelu Prešov

Rozsáhlé práce na obchvatu Prešova započaly již v roce 2017, kdy sdružení firem Metrostav, Eurovia a Doprastav podepsalo smlouvu s investorem stavby, kterým je Národná diaľničná spoločnosť Slovenska. Prvního června stejného roku jsme převzali staveniště s termínem dokončení 21. 6. 2021 a práce mohly začít.

ZÁKLADNÍ DATA

 • Stavba: Dálnice D1 Prešov západ – Prešov juh
 • Sdružení: Eurovia (34 %), Metrostav (33 %), Doprastav (33 %)
 • Délka dálničního úseku: 7,87 km se dvěma MÚK a 2,24 km dlouhým tunelem
 • Akceptovaná smluvní hodnota: 356 345 380,5 EUR bez DPH

RAŽENÝ TUNEL PREŠOV

 • Délka tunelu: severní roura – 2 230,5 m jižní roura – 2 244,0 m
 • Metoda ražby: NRTM (horizontální členění výrubu)
 • Propojek: 8, z toho 2 průjezdné
 • Nouzové zálivy: 2 v každé tunelové troubě
 • Šířková kategorie: T 7,5
 • Návrhová rychlost: 100 km/hod
 • Podélný sklon tunelu: 2,8 % ze západu na východ

Nejdříve se provedl archeologický průzkum, vykácela se zeleň a následně se zahájily práce na portálech samotného tunelu, jehož délka dosahuje 2 240 metrů. Jde o dvoutubusový tunel kategorie T 7,5 s návrhovou rychlostí 100 km/h.

V rámci tunelu jsou v každé tunelové troubě dva nouzové zálivy a tunelové roury jsou spojeny osmi propojkami. Dvě z nich jsou průchozí pouze pro pěší, dvě jsou průjezdné a čtyři jsou určené zároveň pro pěší a pro technologické vybavení – například rozvodny vysokého a nízkého napětí.

Samotná výstavba tunelů začala standardně na portálech. Na východním portálu se začalo pracovat ještě v listopadu roku 2017, od 1. února 2018 pak započaly práce i na západním portálu. Důvodem bylo husté zalesnění a musely se dodělat i příjezdové komunikace. Oba portály mají asi 25 tisíc kubíků odtěžené zeminy a zajistily se lanovými kotvami v délce 14 – 25 metrů. Stěny byly zajištěny i stříkaným betonem se svařovanými sítěmi a ocelovými hřebíky délky 12 metrů.

Přestože se začalo s pracemi na západním portálu výrazně později, hotový byl už v polovině července 2018 a prvního srpna mohla být zahájena ražba. Na východním portále se pracovalo až do 25. července 2018, ale přesto se stihlo zahájit ražbu současně se západním portálem.

Při ražbě se postupně rozvinuly čtyři čelby – dvě ze západního a dvě z východního portálu – a pracovaly klasicky proti sobě. Na východním portálu byly zpočátku pro ražbu lepší geologické podmínky a mohlo se relativně rychle přejít z vystrojovací třídy VT 7 do vystrojovací třídy VT 5b, která měla maximální délku záběru 1,7 metru. Takto se pokračovalo v podstatě po celou dobu ražby v masivu.

Na západním portálu byly zpočátku třídy VT 7 a VT 6 se záběrem jeden metr. Později se mohlo rovněž přejít na VT 5b se záběrem 1,7 metru, který vydržel až do konce ražby.

ŠTĚSTÍ NA VODU

Trochu jsme měli obavy z vody, neboť podle zadávací dokumentace se předpokládaly velké přítoky podzemní vody s vydatností až 25 l/s, ale naštěstí se tato prognóza nepotvrdila. Největší přítoky se lokálně pohybovaly do tří litrů za sekundu. A po dokončení ražby teče z celé délky tunelu jen pět litrů vody za vteřinu.

V případě že nebyla aplikovaná spodní klenba, byla plocha výrubu tunelu 81,5 m2. V případě, že tunel vyžadoval realizaci spodní klenby, aby nedocházelo k deformacím nebo zabořování tunelu, tak byl profil 106,5 m2. Nouzové zálivy včetně dna měly plochu 147,7 m2.

Ražba tedy probíhala proti sobě na čtyřech čelbách s tím, že postupně se podařilo dosáhnout špičkových výkonů. Od listopadu 2018 jsme tak dokázali udělat 500 metrů tunelu měsíčně – tedy průměrně 125 metrů na každé čelbě.

Prorážky pak proběhly v jednom tunelu 13. června 2019 a ve druhém 17. června 2019. Celá ražba tak trvala 10,5 měsíce.

Následně jsme zahájili betonáže sekundárního ostění, kde část betonáže spodní klenby probíhala už při ražbě, ale horní klenby jsme zahájili až prvního září 2019 a pracujeme na nich dodnes. Horní i dolní klenba má délku bloků 12 metrů a všechny bloky jsou vyztužené ocelí.

SOUČASNÝ STAV

Aktuálně tedy probíhají betonáže horní klenby, kde máme hotovy asi dvě třetiny tunelů. V severní troubě zbývá ze 190 bloků dodělat 55, na jižní tunelové troubě zbývá 50 ze 190. Spodní klenby jsou dokončeny celé. Zároveň probíhají práce na betonážích bočních kabelovodů a na ukládce štěrbinových žlabů a obrubníků. Rovněž probíhají betonáže spodní a horní klenby ve všech propojkách, kde pracují dva bednící vozy. Je to proto, že šest propojek má větší profil a dvě naopak menší. Betonují se dvě propojky zároveň, práce na nich započaly v posledním březnovém týdnu.

Na stavbě pracují čtyři směny po cca 60 lidech. Na celé stavbě se tak podílí celkem 230 dělníků a techniků. Zatím stále počítáme s odevzdáním stavby v původním termínu, kterým je červen 2021. Otázka je, jak s tím zamávají zavřené hranice, neboť na stavbě participují vedle slovenských partnerů dvě české společnosti – Metrostav a Eurovia – a ani jedna není v současnosti schopna na Slovensku pracovat na 100 %.

Ing. Jiří Břichňáč
vedoucí projektu D1 Prešov západ – Prešov juh, tunel Prešov
Divize 5 Metrostavu