Sázka na nový závod Mosty společnosti Swietelsky stavební vychází

Most v Liščích horách před Dačicemi Most v Liščích horách před Dačicemi

Dálniční a silniční mosty, zárubní zdi i lávka na místní komunikaci tvoří hlavní letošní zakázky závodu Mosty společnosti Swietelsky stavební, založeného loni v dubnu. Dohromady jde o práce za více než 200 milionů korun bez DPH. Firma tak postupně naplňuje podnikatelský záměr vybudovat silný „mostařský“ závod, který si získá pevnou pozici na českém stavebním trhu.

Dva největší projekty, mosty na obchvatech Lubence a Řevničova, jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR a jsou součástí budované dálnice D6, shodně začaly letos v březnu.

DVA MOSTY A TŘI ZÁRUBNÍ ZDI U LUBENCE

V Lubenci jde o dva mosty a tři zárubní zdi za 76,7 milionů Kč bez DPH, které závod Mosty staví pro sesterský Odštěpný závod Západ Swietelsky stavební.

První most převádí nově budovanou silnici R6 (D6) přes místní komunikaci. Jde o železobetonovou polorámovou jednopólovou konstrukci založenou hlubině na vrtaných pilotách. Druhý most pak převádí komunikaci I/6 přes budovanou dálnici D6. Jde o dvoupólový šikmý deskový most dodatečně předepnutý a uložený přes elastomerová ložiska na monolitické opěry se zavěšenými křídly. Pilíř je do nosné konstrukce vetknut. Most je založen hlubině na vrtaných pilotách.

Zárubní zdi snižují velikost otevřeného zářezu pro hlavní trasu dálnice D6. První měří 243 metrů v místech jejího souběhu se železnicí Rakovník – Bečov nad Teplou. Maximální výška zdi je 5,15 metrů. Líc zdi tvoří betonové tvarovky.

Druhá zárubní zeď bude stát na D6 u přeložky silnice I/6 a na ní napojené místní komunikace ve stísněném prostoru mezi zástavbou  a hlavní trasou dálnice. Zeď měří 478 metrů s maximální výškou 6,75 metrů a je navržena jako kotvená pilotová stěna z velkoprůměrových pilot. Jejich vrchol je spojen monolitickým železobetonovým prahem, přes který povede kotvení stěny lanovými zemnícími kotvami. Líc zdi je obložen betonovými tvarovkami a panely s protihlukovou úpravou.

Třetí zeď bude dlouhá 156 metrů s maximální výškou 4,17 metrů a bude stát u přeložky polní cesty vedené souběžně se železnicí Rakovník – Bečov, kde navazuje na nadjezd. Je navržena jako kotvená pilotová stěna z velkoprůměrových pilot. Líc zdi je obložen betonovými tvarovkami a panely s protihlukovou úpravou.

Na projektu se podílí také závod Speciální stavby společnosti Swietelsky stavební.

ŘEVNIČOV: MOST A OPĚRNÁ ZEĎ

Most, měřící 96 metrů, a opěrnou zeď na obchvatu Řevničova za 48 milionů Kč bez DPH závod Mosty realizuje pro sesterský Odštěpný závod Střed Swietelsky stavební. Dvoutrámový most o třech polích převádí přeložku silnice I/6 přes potok Loděnice a polní cestu. Nosná betonována konstrukce bude předepnuta a na spodní stavbu uložena přes kalotová ložiska. Most je založen hlubině na vrtaných pilotách.

Opěrná zeď měří 108 metrů a zajišťuje násyp silnice D6. Její maximální výška je 8 metrů. Jde o železobetonovou úhlovou zeď se svislým lícem, plošně založenou. Na vrcholu ji ukončí železobetonová římsa, osazená zábradlím.

U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

V dubnu zahájil závod Mosty práce na stavbě 158 metrů dlouhého mostu na obchvatu Mariánských Lázní a rekonstrukci mostu ve středočeské Zlonici. Na západě Čech most převádí silnici II/230 přes údolní nivu Kosovského potoka. Jde o spojitý nosník o sedmi polích z předpjatého betonu. Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu prostřednictvím hrncových ložisek. Spodní stavba je založena hlubině na vrtaných pilotách.

Ve Zlonici most, převádějící silnici II/118 přes Zlonický potok, projde zásadní rekonstrukcí – současný se odstraní a místo něho se postaví nový. Ten je železobetonový rámový, založený hlubině na velkoprůměrových pilotách.

NAD ŽELEZNICÍ I ŘEKOU

Dva projekty pak letos skončí. Zvláště v Plzni, kde silniční most převádí Břeňkovu ulici nad železniční tratí Plzeň – Domažlice a Plzeň – Cheb a kolej vlečky, to motoristé ocení. Most měří 37 metrů a je 15,6 metrů široký. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky spřažené železobetonovou deskou a podporovými příčníky. Uložena je na opěry prostřednictvím hrncových ložisek. Stavba je součástí modernizace 3. etapy zdejšího železničního uzlu, přesmyku domažlické trati, a závod Mosty ji realizoval pro společnost Swietelsky Rail CZ.

Stejnou radost mají pěší a cyklisté v obci Radim, kde byla v únoru předána do užívání téměř třicetimetrová lávka přes řeku Výrovku. Svou architekturou zapadá do rázu krajiny. Je založena hlubině na vrtaných mikropilotách s nosnou konstrukcí z uzavřeného ocelového oblouku s táhlem a závěsy. Spodní mostovka je železobetonová.