Modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad

Koordinační situace Koordinační situace

Stanice metra Jiřího z Poděbrad byla uvedena do provozu v roce 1980 v rámci výstavby části úseku trasy II.A. Jedná se o raženou trojlodní stanici s jedním eskalátorovým tunelem a jedním podpovrchovým vestibulem. Po cca 38 letech provozu vznikl požadavek na celkovou rekonstrukci stanice a současně na vybudování bezbariérového zpřístupnění vlastní stanice.

STÁVAJÍCÍ STAV

Stanice je situována, jak její název napovídá, pod parkově upravenou plochou v prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad v městské části Prahy 3. Vestibul pak pod křížením ulic Vinohradská a Slavíkova. Vlastní stanice je ražená trojlodní v hloubce cca 45 m pod terénem se zkráceným středním tunelem na 34,5 m a se sedmi páry prostupů na nástupiště. Ostění stanice je ze železobetonových tybinků.

Vestibul a podchod je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí; na větší rozpony byly použity předepjaté I profily. Podchod je spojen s uliční úrovní pěti výstupy s pevnými schodišti; dva výstupy, do ulice Vinohradská a Slavíkova, jsou opatřeny eskalátory.

Provozní zařízení stanice je instalováno v technologickém tunelu vyraženém před stanicí (směrem ke stanici Náměstí Míru). Ostění technologického tunelu je tvořeno z části železobetonovými a z části litinovými tybinky.

NÁVRH REKONSTRUKCE STANICE

Práce na rekonstrukci stanice budou probíhat za provozu vlakové dopravy metra trasy A. Vlastní stanice bude během stavebních prací uzavřena pro cestující veřejnost.

Rekonstrukce technických a technologických zařízení je navrženo buď jako kompletní rekonstrukce (osvětlení, silové rozvody, slaboproud, elektronická požární signalizace, automatický systém dispečerského řízení), nebo jako částečná modernizace, popřípadě u některých technických celků jsou navrženy pouze drobné úpravy (vytápění). Provozní soubor ASDŘ-osvětlení není v současné době ve stanici realizován, proto je v rámci projektu navržen nově, čímž dojde k zefektivnění provozu a správy systému osvětlení stanice.

Rekonstrukce stanice nepředstavuje žádný zásah do urbanismu náměstí. Výjimku tvoří výstupy na terén do ulice Slavíkova a Vinohradská. Tyto výstupy jsou v současné době kryté. Řešení jejich přístřešků bylo od začátku projektování velice ožehavým tématem. Projektem rekonstrukce stanice vstupujeme do platného územního rozhodnutí, které počítá s odstraněním těchto přístřešků. Již v přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí jsme proto museli jednat s autorem projektu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, který navrhuje sejmutí přístřešků nad danými výstupy z podchodu metra. Jednání bylo vedeno za účasti zástupců investora a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je jedním z dotčených orgánů státní správy.

Byť byly předloženy všechny technické argumenty pro zachování stávajících přístřešků, popřípadě pro vybudování nových, lehkých, prosklených, nebylo dosaženo shody a Institut plánování a rozvoje následně ve svém vyjádření potvrdil požadavek na sejmutí přístřešků. Z tohoto důvodu jsou stavební úpravy v podchodu většího rozsahu. Jedná se především o výměnu a očištění kamenných obkladů, výměnu podhledů v podchodu i vestibulu a dále o stavební úpravy menšího charakteru v technickém zázemí vlastního vestibulu.

Rekonstrukce eskalátorového tunelu je navržena v maximálním rozsahu. Dominuje jí výměna trojice původních eskalátorů a stavební úpravy pro osazení nových eskalátorů s dopravní výškou 37 m. Dále budou v eskalátorovém tunelu probíhat dílčí stavební úpravy, jako jsou sanace litinového ostění, výměny zontů atd. Ve vlastní stanici se jedná zejména o výměnu zontů, odmontování a vyčištění obkladů, popř. nahrazení poškozených kusů. V úrovni pod nástupištěm budou rozebrány odvodňovací žlábky a nahrazeny novými nerezovými, budou zde provedeny drobné stavební úpravy místností dle požadavků z nově instalované technologie. V technologickém tunelu, tunelu hlavního větrání a hygibuňky budou provedeny také drobné stavební úpravy vyplývající z požadavků technologie. V komoře dodatečného vstupu bude sejmuto stávající ocelové schodiště z důvodu havarijního stavu a vybudováno nové s patřičnou protikorozní úpravou.

V celé stanici, vestibulu i přilehlých tunelech je navržena sanace betonových konstrukcí, betonových i litinových tybinků, demontáž stávajících kabelových lávek včetně azbestových nosných desek pro kabely a navržení nových kabelových lávek.

BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ

V současné době je stanice bezbariérově nepřístupná, proto se objednatel v rámci celkové rekonstrukce stanice rozhodl vybudovat bezbariérový přístup z úrovně terénu do stanice i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Navržená úprava zajistí bezbariérové zpřístupnění z úrovně nástupiště stanice na úroveň chodníku v ulici Vinohradská. Zpřístupnění je navrženo pomocí dvojice výtahů z uliční úrovně do zalomené podzemní přestupní chodby situované výškově nad stanicí a další dvojice výtahů z této přestupní chodby na nástupiště. Z nástupiště do přestupní chodby a dále na terén vede ještě únikové schodiště, které v úrovni terénu končí zdvihacím poklopem. Toto netradiční a komplikované vyústění únikového schodiště na terén vyplynulo opět z jednání s autorem projektu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad a zástupců IPR, kteří požadovali naprosté minimalizování výtahového kiosku na terénu.

Vlastní stavba bezbariérového zpřístupnění se sestává z otevřené pažené stavební jámy umístěné v jižní části parku, ze které pokračuje těžní šachta kruhového průměru a na ní navazujících podzemních děl. Těžní šachta je půdorysně kruhového průmětu s průměrem 13 m a hloubky 22 m. V průběhu výstavby bude sloužit jako těžní a zároveň zásobovací cesta. Po dokončení podzemních konstrukcí budou do šachty vestavěny konstrukce únikového schodiště a dvojice výtahů. Přestupní chodba je podkovovitého tvaru délky cca 43 m. Kvůli komplikovanosti výstavby druhé výtahové šachty je chodba vedena v několika odlišných příčných řezech a v místě druhé šachty rozšířena. Zde vznikají v definitivním stavu nové místnosti pro technologii. Výškový rozdíl podlahy přestupní chodby a terénu je 28 m. Konstrukce chodby je dvouplášťová s mezilehlou izolací. Napojení na stanici bude v čele stanice nově vzniklou chodbou, která bude svým tvarem a rozměry plynule navazovat na stávající tvar ve stanici. Veřejná část nástupiště bude tak prodloužena o 9 m a zakončena dvojicí výtahů a vstupem na schodiště umístěné za těmito výtahy.

Stavební úpravy v úrovni nástupiště jsou malého rozsahu. Budou provedeny nosné konstrukce nástupiště – deska a nosné stěny. V úrovni pod nástupištěm vnikne mezi nosnými stěnami nová služební místnost a dojde k prodloužení služební chodby, která bude napojena na nové únikové schodiště. Přestupní chodba je lomená, spojující dvojice výtahů z nástupiště na terén. Stěny přestupní chodby jsou řešeny jak zavěšeným kamenným obkladem na nosné ocelové konstrukce, tak tenkostěnným velkoplošným obkladem na vláknocementové příčce. Podhledy v části nad stanicí kopírují klenbu, v navazující užší části chodby je navržen podhled rovný. Nášlapná vrstva podlahy chodby je tvořena kamennou dlažbou, pouze před tlakovým uzávěrem je osazena ocelovou rozebíratelnou podlahou. Spojení přestupní chodby s terénem zajišťuje dvojice výtahů a trojramenné únikové schodiště, které obchází výtahovou šachtu. Na terénu pak výtahy ústí do minimalistického celoproskleného kiosku, vyústění schodiště je schováno pod hydraulickým poklopem. V úrovni terénu jsou v sousedství poklopu schodiště umístěny výdechy vzduchotechniky. Jedná se o pororoštovou konstrukci minimalisticky skrytou v ploše trávníku.

I přes veškerá úskalí tvorby projektu je celková rekonstrukce stanice Jiřího z Poděbrad pojata velkoryse. Nabízí řadu unikátních technických řešení vyplývající z požadavků současných norem a předpisů, ale i z konceptuálního řešení veřejného prostoru. Věříme, že rekonstrukci ocení nejen cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, ale i ti nejnáročnější kritici městské hromadné dopravy.

Celkový podélný řez
Řez bezbariérovým výstupem