Colas CZ na kolejích: nové výzvy, osvědčené know‑how

Rekonstrukce úseku trati 190 u Pačejova má za cíl rychlejší a bezpečnější jízdu (Foto: Colas CZ, a. s.) Rekonstrukce úseku trati 190 u Pačejova má za cíl rychlejší a bezpečnější jízdu (Foto: Colas CZ, a. s.)

Společnost Colas CZ si za čtvrtstoletí působení na českém trhu vybudovala renomé především v pokládce asfaltových vrstev. Silniční stavitelství ale není jediným oborem, kde firma může nabídnout své osvědčené know‑how, tradici a kvalitně odvedenou práci. Colas CZ ve sdružení se společností Colas Rail, která je jedním z nejvýznamnějších zhotovitelů drážních staveb v Evropě i ve světě, nabízí práce na železničních spodcích i svršcích, umělé objekty, mosty, propustky či nástupiště. O tom, že nejde jen o pouhý doplněk v katalogu služeb, svědčí i dvě významné zakázky pro Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), na nichž se Colas CZ v konsorciu s jinými firmami podílí.

PERONIZACE ŽST. PAČEJOV
A ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI V KM 299,650 – 304,00

 • objednatel: Správa železniční dopravní cesty
 • zhotovitel: Berger Bohemia, Colas CZ, PORR, AŽD
 • projektant: Metroprojekt Praha
 • cena dle smlouvy: 898 mil. Kč
 • zahájení: 06/2019
 • dokončení: 04/2021

První z těchto staveb leží na železniční trati 190 spojující České Budějovice a Plzeň, která patří mezi nejstarší u nás – provoz tu byl zahájen již roku 1868, o sto let později pak byla dokončena její elektrifikace. Zakázka s názvem „Peronizace žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,00“, kterou letos v červnu začalo realizovat konsorcium firem Berger Bohemia, Colas CZ, PORR a AŽD, se týká neuralgického bodu na trati, která propojuje III. a IV. tranzitní železniční koridor a je také zařazena do systému transevropské dopravní sítě TEN‑T a transevropské železniční sítě nákladní dopravy TERFN.

Právě ve stanici Pačejov a přilehlých traťových úsecích totiž dochází k lokálnímu propadu rychlosti. Kvůli nedostatečným parametrům směrových oblouků je tu rychlost vlaků omezena na 60 km/h ve směru od Českých Budějovic a 65 km/h ve směru od Plzně. Pro nákladní dopravu pak platí limit 40 km/h v obou směrech. Konstrukce železničního spodku je z velké části ještě z doby původní výstavby (tedy 150 let stará), svršek pak v některých úsecích vykazuje značné opotřebení. Zastaralé je také zabezpečovací a sdělovací zařízení. Elektromechanická technologie z roku 1964 dosluhuje a zařízení je dodnes ovládáno stejně jako před půl stoletím – výpravčím a dvěma signalisty. Do třetice je nevyhovující i samotné nástupiště železniční stanice v Pačejově, které dosud využívá nízkou nástupní hranu nad temenem kolejiště. Ke komfortu cestujících nepřispívá ani fakt, že stanice nemá informační systém.

STAVÍ SE NA MIKROPILOTÁCH

V rámci rozsáhlé modernizace stanice a traťového úseku připadl na Colas CZ významný objem prací. Ze stavebních objektů jde o přestavbu mostu v km 301,885, jehož spodní kamenná stavba je ještě původní a pochází z roku 1870. Colas CZ také postaví nový podchod, který umožní mimoúrovňový bezbariérový přístup od výpravní budovy k nástupišti č. 1. Stavebně náročná je opěrná zeď, která je při své délce 176 metrů založena z jedné poloviny plošně, druhá polovina pak spočívá na třech typech mikropilotů. „Stavíme v obtížných geologických poměrech, a proto jsme nejprve instalovali zkušební nesystémové mikropiloty, na nichž se provedly zatěžovací zkoušky. Na základě měření jsme ve spolupráci s geotechnikem a projektantem stavby optimalizovali systémové mikropiloty,“ vysvětluje Petr Magera, projektový manažer stavby.

Další významnou část zakázky Colas CZ realizuje v žst. Pačejov. Kromě zmíněného podchodu jde o kompletní rekonstrukci trakčního vedení, ukolejnění kovových konstrukcí, a to včetně připojení spínací stanice a elektrického ohřevu výhybek. Společnost Elektroline, která je členem skupiny Colas, také provádí kompletní práce na silnoproudé technologii včetně dispečerské řídicí techniky, dále pak rozvody vysokého a nízkého napětí i osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů.

Kompletní modernizace žst. Pačejov a více než čtyřkilometrového traťového úseku v okolí by měla být dokončena v dubnu 2021. I díky přispění Colasu CZ se cestující dočkají lepší kultury cestování, na trati 190 by se mělo cestovat rychleji a bezpečněji, a to při nižších provozních nákladech než dosud. Vzhledem ke zvýšení propustné výkonnosti trati a bezproblémovému odbavení, které ve stanici vznikne, nelze přehlédnout ani fakt, že bude Pačejov připraven na zvýšení poptávky po železniční regionální dopravě.

TRAŤ PROCHÁZEJÍCÍ MOKŘADEM

Druhou zakázkou od SŽDC, kterou Colas CZ letos v konsorciu dalších firem získal, je oprava železniční trati 080 Česká Lípa – Jedlová, konkrétně oblasti mokřadu říčky Šporka, a to ve staničení km 47,875 až 48,275. Podobně jako v Pačejově je i mokřad na západním okraji České Lípy místem, které představuje problematický bod na trati. Podmáčená trať byla již několikrát sanována, naposledy v roce 1995. K odstranění opakovaných deformací železničního svršku i spodku to ale nevedlo, trať musela být loni podbíjena, což si vyžádalo několik dočasných výluk. V úseku, který prochází mokřadem, navíc byla trvale omezena rychlost na 10 km/h a násep byl geodeticky sledován.

SŽDC letos přistoupila k řešení, které by problematický úsek nemělo jen sanovat, ale zevrubně opravit. V rámci zakázky, kterou vysoutěžilo sdružení firem GJW, Colas CZ, PORR a Eurovia, se počítá s demontáží kolejového roštu a sanací železničního spodku za použití stabilizačních drenážních pilířů. Jejich spodní část bude zasazena do hrubého drceného kameniva frakce 63/125, jemnější zahutněná frakce bude ve střední části pilířů plnit stabilizační funkci. Obě vrstvy kameniva by měly zajistit snadnější zasakování povrchových vod skrze násep a také eliminovat případné kapilární vzlínání z podloží.

OPRAVA ŽEL. TRATI ČESKÁ LÍPA – JEDLOVÁ V OBLASTI MOKŘADU ŘÍČKY ŠPORKA

 • objednatel: Správa železniční dopravní cesty
 • zhotovitel: GJW, Colas CZ, PORR, Eurovia
 • projektant: SG Geotechnika
 • cena dle smlouvy: 129,9 mil. Kč
 • zahájení: 08/2019
 • dokončení: 06/2020

Významný podíl na stavbě železničního spodku bude mít právě společnost Colas CZ, jež na stavbu dodá veškeré kamenivo z vlastního lomu Císařský, který leží u Šluknova a disponuje příslušným certifikátem na drážní kamenivo. Celkově Colas CZ na stavbu vyexpeduje asi 37 tisíc tun materiálu. Vzhledem k tomu, že traťový úsek prochází v bezprostřední blízkosti mokřadu říčky Šporky, který je přírodním parkem a evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy Natura 2000, vyžádá si stavba dvě významná omezení, jimž se stavaři musejí přizpůsobit. Odvoz degradované zeminy a navážení kameniva je možné jen po kolejích. Druhým omezením je způsob vedení stavebních prací, které musí být prováděny výhradně po návodní straně náspu.

Obě letos započaté stavby dokazují, že je Colas CZ renomovanou firmou s dobrým odborným zázemím nejen v oboru silničního, ale i železničního stavitelství. Neplatí to jen o Pačejově a České Lípě, ale také o již dokončených kolejových stavbách, na nichž se společnost podílela. Patří sem například oprava železničního mostu na trati Praha – Chomutov, odstranění propadu rychlosti na trati 120 (v úseku Kladno – Rakovník) nebo oprava trati 121 (v úseku Jeneček – Podlešín). Colas CZ tak přispívá k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu cestování nejen na silnicích, ale také na železnici.

Colas CZ, a. s.