„Zásobník práce se nám plní, ale až na rok 2022. Teď bojujeme o zakázky na příští rok,“

publikováno:
Jan Kokeš Jan Kokeš

uvedl v rozhovoru (v listopadu 2020) pro Silnice Železnice Jan Kokeš, generální ředitel litoměřické stavební firmy Chládek&Tintěra, která oslavila 30 let na trhu. „Na oslavy ale nebyl prostor,“ říká upřímně Jan Kokeš. „V tuto chvíli máme nasmlouvané zakázky v objemu cca 1,7 miliardy Kč. Bohužel velká část těchto prací začne až v roce 2022. Nyní čekáme na nové zakázky, které budeme soutěžit a věřit, že alespoň část z nich začne v roce 2021.“ Proč je naštvaný na chování státu? Co si myslí o digitalizaci ve stavebnictví? Jak chce posílit na Moravě a proč je hrdý na své lidi?

Řada firem vstupovala do začátku roku s velkým optimismem, který zásadně narušila pandemie. Jak procházíte celou situací u vás v Litoměřicích?
To máte pravdu. Pro všechny je to něco zcela nového. Už v průběhu jara vzniklo mnoho nových opatření a nařízení, které nám měly pomoci. Popravdě to ale způsobilo spíše chaos. Myslím si, že fungování našeho státu, a i naší firmy, běží spíše hlavně díky normálnímu lidskému rozumu a fungování občanů naší země a v případě firmy všech našich zaměstnanců.

Obecně mohu říci, že naše firma krizi zvládá a jsem přesvědčen, že budeme úspěšní i v tomto roce.

Jak to ovlivní letošní výsledky společnosti a jak jste spokojeni s reakcí státu směrem k firmám?
Samozřejmě to bude mít určitý vliv na hospodaření společnosti. Ne však zásadní. Upřímně jsem rád, že zvládáme hlavně chránit naše zaměstnance a díky nim plnit nasmlouvané zakázky.

Ekonomická pomoc státu vůči firmám obecně je špatná. Pomoc nepřichází včas, znovu jsme se stali oběťmi administrativních požadavků a stále narůstající byrokracie.

Jak reagovali na vše lidé?
Fantasticky. Všichni si berou fungování firmy za své, spolupracují, hledají řešení, a hlavně nepodléhají pesimismu a panice, která na nás doléhá ze všech stran.

Čekáte, že se propad ekonomiky výrazně projeví i do stavebnictví? Jaké máte v tomhle směru signály od investorů, ať už z řad SŽDC nebo municipalit?
Avizované navýšení rozpočtu SFDI, a tedy i možnost nových veřejných zakázek do infrastruktury, by tomu nenasvědčovalo. Problém vidím zejména v oblasti municipalit spojených s jejich zakázkami, kde je vidět výrazné snížení příjmů, které se odrazí v množství investic. Tam zcela určitě dojde k poklesu vypisovaných zakázek.

Jaký čekáte příští rok vy osobně a jak máte aktuálně naplněný zásobník práce?
V příštím roce očekávám propad obratu i zisku společnosti. Problém vidím v posunu zahájení stavebních prací, které máme nasmlouvané, ale i ve vyhlašování zakázek nových. Tam je vidět posun spíše na začátek jara roku 2021. To reálně znamená zahájení těchto prací v druhé polovině roku 2021. V tuto chvíli máme nasmlouvané zakázky v objemu cca 1,7 miliardy Kč. Bohužel velká část těchto prací začne až v roce 2022. Nyní čekáme na nové zakázky, které budeme soutěžit a věřit, že alespoň část z nich začne v roce 2021.

IDEÁLNÍ STAVBA? DO DVOU MILIARD

Dlouhodobě se snažíte investovat do technologického vybavení a strojového parku, jak jste se v tomhle směru posunuli?
Zásadně. Právě teď nám dorazila úplně nová automatická strojní podbíječka Unimat 08-4x4/4S a štěrkový pluh USP 2000 C2.

Výrobní prostředky mají hlavní prioritu. V tuto chvíli jednáme o koupi strojní čističky. Tím bychom vhodně doplnili strojní vybavení naší společnosti v oblasti těžké kolejové mechanizace. 

Jak se vám letos dařilo v segmentu oprav kolejí a které akce byste vypíchl?
Segment oprav kolejí bych rozdělil na opravné práce a akce investiční. Od počátku historie naší společnosti je segment opravných prací naší stěžejní záležitosti, ve které se, myslím právem, považujeme za špičku na našem trhu. Dokážeme plně využít profesionalitu našich zaměstnanců, jejich zkušenosti, vlastní kapacity, know-how. Jsme efektivní, provádíme tyto práce ve špičkové kvalitě a dokážeme rychle reagovat na potřeby trhu. 

A v oblasti investic?
V oblasti investic jsme schopni realizovat jakoukoliv zakázku na železnici. Máme 3 plnohodnotné týmy, které jsou připraveny se podílet na takovéto investiční akci. Samozřejmě pečlivě vybíráme zakázky, které chceme nabídnout a realizovat tak, abychom byli schopni bezezbytku plnit požadavky investora. Ideální akcí je pro nás investice, která se pohybuje do úrovně 2 miliard Kč. Objem investic si ale nevybíráme. Vše je na zadavateli.

A konkrétně: v letošním roce dokončujeme zakázky „Rekonstrukce žst. Řetenice“, „Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice“, povedlo se nám dokončit několik velkých „kolejářských“ opravných prací a opravit nespočet mostních objektů na železnici.

SLOŽITÉ DALOVICE

Jak pokračují práce na zmíněné trati Hájek – Dalovice, která je v aktivním sesuvném území? Podaří se letos oba úseky dokončit?
Tuto investiční akci, která mimochodem byla vysoutěžena jako Design and Build, realizuje naše společnost od května letošního roku. V průběhu akce jsme narazili na tak významné poruchy v podloží sesuvu, že množství odtěženého materiálu je o téměř 70 % vyšší, než se očekávalo. Další problémy přineslo množství vody v náspu a s tím spojené požadavky na samotné založení bazálních vrstev náspu. Tato akce má tři samostatné úseky na sesuvu, jeden v zářezu a novou mostní konstrukci. Bude zprovozněna 12. 12. 2020.

Co se týče druhé části, jedná se o jinou stavební práci a to havárii, kterou jsme začali realizovat až na podzim letošního roku. Bohužel nebylo absolutně možné ji realizovat podle požadavku Správy železnic ve smyslu výstavby nového náspu s využitím stávajícího odtěženého materiálu, který se ukázal jako zcela nevhodný. Naopak situace na místě, které obsahovalo několik smykových ploch, původní odvodňovací prvky, aktivní rotačně-planární sesuv, který bylo nutné odtěžit, ukázala, že realizace díla bude ve výrazně větším rozsahu a naprosto odlišná od původního záměru. Složitost situace ukazuje například nutnost betonáže podloží ve 2/3 celého povrchu, postupné odtěžení tak, aby nedošlo k dalšímu sesuvu a v neposlední řadě realizaci náspu z nově nakupovaného materiálu. Tato havárie potom prodlužuje termín zprovoznění této tratě, který se předpokládá na únor 2021.

Je to jedna ze zásadních staveb, na kterých aktuálně děláte a jaké další velké akce, které se chystají na trh, vás teď zajímají?
Každou naší akci považujeme za důležitou. Ale ano, v tuto chvíli je to jedna z našich určitě nejzajímavějších akcí, která je specifická i její náročnosti a objemem stavebních prací, zejména pak ve spojení se složitou geologií stavby.

Dále se pomalu rozbíhá „Rekonstrukce žst. Bohosudov“. Bohužel i zde očekáváme roční posun. Co se týče dalších plánovaných akcí, určitě nás budou zajímat především akce v Čechách. Budeme také úzce spolupracovat se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, kterou i vzhledem k majetkovému propojení budeme podporovat, kvalifikačně i výrobně tak, abychom do budoucna posílili i na území Moravy.

SŽDC masivně investuje i do oprav nádraží, jak si stojíte tam?
V našem případě je to zajímavý segment trhu, neboť dlouhodobě na trhu pozemního stavitelství fungujeme a realizujeme objem prací v hodnotě cca 250 mil. Kč. V tomto případě rovněž platí má slova o spolupráci s Havlíčkovým Brodem.

PRIORITNÍ TRAMVAJE

V prvním pololetí jste dokončili opravu tramvajové trati na pražském Barrandově, jak jste s pracemi spokojeni a chcete se na opravy a výstavbu tramvajových tratí více zaměřit?
Tramvajové tratě jsou jednou z našich priorit. V tuto chvíli čekáme na výsledek výběrového řízení na rekonstrukci tramvajové tratě Most – Litvínov, kde jsme nabídli nejlepší cenu. Jedná se o rekonstrukci tramvajové tratě, která je téměř celá na ocelových pražcích typu Y. Je to naše doména. Žádná jiná firma v posledních letech nepostavila tolik tratí právě s tímto technickým řešením.

Jak máte vytížená jednotlivá střediska?
V tuto chvíli jedeme na 100 %. Horší situace bude v zimě a na začátku jara. Jak jsem již říkal, máme celkem slušně naplněný zásobník práce, ale velká část plnění se přesouvá na rok 2022. Budeme bojovat o další zakázky na začátek příštího roku. Věřím, že budeme úspěšní.

Jak si vedlo středisko pozemních staveb?
Poměrně dobře. Bohužel právě toto středisko mělo největší problémy při realizaci z důvodu současné pandemie. Celá rentabilita hospodaření střediska vzala za své z důvodu prodloužení jedné z jeho stěžejních staveb.

Cela situace vygradovala až do půlročního zpoždění. Danou situaci ještě společně s vedením střediska rozebereme a určitě přijmeme opatření, která povedou k tomu, abychom těmto situacím uměli předcházet a čelit.

Co pro vás znamená v praxi digitalizace ve stavebnictví?
V tuto chvíli velké starosti. Digitalizace nepřinesla zatím tolik žádané zjednodušení. Je to spíše systém pokus-omyl. Věřím ale, že postupně dojde k naplnění našich představ a digitalizace se stane skutečným přínosem.

Jak jste oslavili 30 let na trhu?
Upřímně nebyl prostor. 30 let je v tuto chvíli upozaděno. Soustředíme se na vlastní práci, chod firmy a samozřejmě na boj s pandemií. Pevně věřím, že příležitost na oslavy se ještě najde. Není to lehké, ale my to zvládneme. To přeji vlastně všem. Tahle situace je složitá a pro mnohé z nás vyčerpávající. Vadí mi, jak postupuje vláda, jak chaoticky jedná. Potřebujeme situaci řešit, pomáhat jednotlivým firmám a lidem, pomáhat zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že naši lékaři a veškerý zdravotnický personální je jeden z nejlepších na světě a dokážeme si s touto situací poradit. Je potřeba podporovat vzdělání. To, co vláda udělala se školstvím, s našimi dětmi, je ostuda. Od března nechodí do školy a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se něco zásadně změnilo. Děti jsou naší budoucností, tak s tím něco dělejme. To by byl důvod k oslavě, kdyby školy začaly opět fungovat a naše děti se mohly znovu normálně vzdělávat.

Vypadá to, že se letos uklidnila situace mezi majiteli firmy, jaká je aktuálně role vlastníků a jak se to projevilo do atmosféry a práce uvnitř společnosti?
Upřímně, nebylo to nic příjemného. V průběhu minulých dvou let jsem i já sám zažíval situace, které bych nikomu nepřál, a které mi zůstaly vryty do paměti. V mnoha věcech jsme se poučili. Nyní se situace zklidnila. Můžeme normálně pracovat a věnovat se firmě. Podporu majitele máme. Budoucnost nám ukáže, jestli je to cesta správným směrem.