Oprava a zesílení nájezdové rampy pro automobily

Sanovaná konstrukce Sanovaná konstrukce

Železobetonové konstrukce mají projektovanou životnost, která je ovlivňována celou řadou okrajových podmínek. Jedná se o vliv okolního prostředí, míru zatěžování, ale i intenzitu a rozsah údržby. Kombinace těchto vlivů určuje reálnou životnost konstrukce. Pokud je degradace konstrukce včas zachycena, lze její životnost pomocí vhodně zvoleného sanačního zásahu prodloužit. Důležitým kritériem je potom statická únosnost konstrukce resp. její ovlivnění v důsledku celkového poškození konstrukce.

POPIS OBJEKTU

Nájezdová rampa (u objektu dealera automobilů značky BMW ve Strašnicích v Praze) byla v minulosti využívána k nájezdu menších nákladních vozidel. Rampa je umístěna ve vnitrobloku objektu, v exteriéru, a působí na ni tedy celá řada negativních vlivů. V minulosti docházelo i k solení konstrukcí v rámci zimní údržby. Na konstrukci byl proveden stavebně‑technický průzkum, kterým byly stanoveny stávající parametry konstrukce. Byly zjištěny obvyklé problémy s korodující výztuží z důvodu karbonatace cementového tmelu, zejména v krycí vrstvě betonu nad výztuží. Koroze výztuže mohla být způsobena i přítomností chloridových iontů, vnikajících do konstrukce v důsledku zimní údržby s aplikací posypových solí.

Současně byl proveden přepočet únosnosti konstrukce podle stávajících norem a požadavků a bylo navrženo zesílení konstrukce pomocí ocelové výztuže a „přibetonávky“ aplikované torkretem.

SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Podle provedeného stavebně‑technického průzkumu a terénní obhlídky byl navržen způsob sanace, který provedla firma ABLOC s. r. o. Po očištění podkladu byla realizována sanace, která začala konzervací výztuže proti působení chloridových iontů, a to pomocí migrujících inhibitorů koroze ARMOGUARD N. Současně byla korodující a odhalená výztuž pasivována pomocí alkalického nátěru určeného pro ochranu výztuže DENSOCRETE 111. Lokální opravy a obnovení tvaru konstrukce byly provedeny pomocí materiálů řady MONOCRETE, stejně jako vyrovnání podkladu v místech aplikovaného zesílení. Opraveny byly konstrukce sloupů, desky rampy i parapetních zdí (zábradlí) rampy.

ZESÍLENÍ KONSTRUKCE

V průběhu stavební přípravy se objevily logistické komplikace, které vedly k nahrazení původního, konzervativního, způsobu zesílení, a to k zesílení pomocí uhlíkových tkanin (systém BETOSAN CRC). Samozřejmě bylo za potřebí provést statický přepočet a navrhnout druh použitých kompozitů tvořených uhlíkovými tkaninami a epoxidovou pryskyřicí.

Na vyrovnaný podklad byly následně lepeny uhlíkové kompozitní tkaniny, podle provedeného statického návrhu (SAGASTA s. r. o.). Zesílení bylo provedeno v závislosti na míře poškození a týkalo se doplnění jak ohybové, tak smykové výztuže.

Hlavní výhodou použití kompozitních materiálů je jejich nízká hmotnost (minimální přitížení konstrukce) a současně i rychlost aplikace (v porovnání s realizací doplňkového armokoše a torkretu z cementových malt). Naopak je nutné brát v úvahu skutečnost, že při aplikaci kompozitního zesílení dojde k uzavření stávající konstrukce vůči průniku vody i vodní páry. Proto není vhodné aplikovat tkaniny plošně, aby nebylo zvýšeno riziko poškození konstrukce v důsledku cyklického působení mrazu. 

Finální sjednocení povrchu konstrukce nátěrem BETOSIL W zajistí optimální vzhled.

ZÁVĚR

Na popsané realizaci sanačního zásahu je patrné, že je možné postup opravy přizpůsobit možnostem v místě stavby, časovému rozvrhu i kapacitám tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Důležitá je vůle všech zúčastněných a jejich vzájemná spolupráce, jejímž cílem je uspokojivý výsledek sanace.

Ing. Zdeněk Vávra
BETOSAN s. r. o.