SaM – silnice a mosty na Vašich cestách X.

Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 12 ocenění Mostní dílo roku. Má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 45001:2018. Má certifikovány výrobky – čerstvý beton, obalované asfaltové směsi, ocelové mostní zábradlí a zábradelní mostní svodidlo ZSSAM/H2. Společnost SaM silnice a mosty a.s. realizovala v letech 2019 – 2020 několik mostních a silničních staveb.

CYKLOSTEZKA CHVALŠINSKÁ, AZ ŠPIČÁK, ČESKÝ KRUMLOV, I. + II. ETAPA

 • Zadavatel: Město Český Krumlov
 • Projekt: Zenkl CB, spol. s r. o., PONTEX, spol. s r. o.
 • Rok realizace: 2020
 • Náklad: 26,3 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., o.z. České Budějovice

Stezka se napojuje na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská“, která sleduje říčku Polečnice a cyklotrasu 1047 a 7, EV7, Greenway RD, Vltavská. Podélný sklon má max. hodnotu 8,33 %, příčný sklon je jednostranný 2 %.

V částech, kde nebyl stávající asfaltový kryt, byla vybudována kompletní konstrukce vozovky šířky 3,0 m. Části asfaltové komunikace byly zrekonstruovány. Povrch cyklostezky je ve většině trasy z asfaltového betonu, v části s dlážděným nebo mlatovým povrchem.

Bylo osazeno veřejné osvětlení, doplněno svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení. V rámci projektu byly vytýčeny nové cyklostezky pomocí piktogramů k železniční stanici, do centra města a propojení na další cyklotrasy.

K překonání řeky Polečnice byly vybudovány dvě ocelové lávky. Délky lávek 15,3 m a 18,0 m, šířka vozovky mezi zábradlím je 3,0 m. Před a za lávkou byly vybudovány gabionové zídky výšky 1,5 – 1,6 m, délky 1,5 – 2,0 m, osazené dvoumadlovým ocelovým zábradlím. Ocelové lávky vyrobilo středisko výroby OK v Sosnové u České Lípy, SaM silnice a mosty a.s.

Projekt byl realizován za využití přidělené finanční podpory z Integrovaného operačního programu.

LOBENDAVA REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 266-19 – MOST PŘES LUČNÍ POTOK

 • Objednatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
 • Projekt: DZ INTACT s.r. o.
 • Realizace: 2019
 • Náklady: 3,17 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Železobetonový deskový most o jednom poli, monolitická deska o rozměrech 9,7 × 7,10 m, tl. desky 0,40 m. Na nosné železobetonové desce byl proveden spádový beton s novou hydroizolací. Byla provedena plošná sanace vzdušného líce betonové nosné konstrukce a sanace zděných kamenných opěr. ŽB římsy byly zhotoveny nově. Na římsy bylo ukotveno nové ocelové zábradlí se svislou výplní. Dno koryta v místě stavby bylo vyčištěno. Odvodnění povrchu mostu bylo vyřešeno podélným a příčným sklonem. Inženýrské sítě v místě stavby zůstaly po rekonstrukci zachovány.

SILNICE III/24017 HAVÁRIE ZEMNÍHO TĚLESA KOMUNIKACE ULICE U HŘBITOVA V KRALUPECH NAD VLTAVOU

 • Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • Realizace: 08/2019 – 04/2020
 • Náklady: 27,3 mil. Kč
 • Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., o.z. Mladá Boleslav

V rámci rekonstrukce havárie zemního tělesa komunikace byla provedena výstavba nové železobetonové úhlové zdi se železobetonovou římsou osazenou zábradelním svodidlem se zádržností H2 (ZSSAM/H2). Úhlová zeď byla založena na velkoprůměrových pilotách DN 600 mm v celkové délce 70 bm, DN 800 mm v délce 520 bm a svislých mikropilotách (89/10 mm v délce 661 bm). Celkový objem betonu zdi byl 315 m3 , objem gabionové zdi 68 m3 , délka zábradelního svodidla 266,9 m.

Po výstavbě zdi byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev komunikace v celkové ploše 2 345 m2 .

Skladba: ŠD 0/63 tl. 150 mm, SC tl. 160 mm, ACP 16 tl. 60 mm, ACL 16 tl. 60 mm, SMA 11S tl. 40 mm.

Výroba a strojní pokládka asfaltových vrstev byla provedena vlastními kapacitami.

Výroba a osazení zábradelního svodidla ZSSAM/H2 byla provedena vlastními kapacitami.

SaM silnice a mosty a.s.
www.skupinasam.cz

Související články